Eneboo - Documentación para desarrolladores
src/qt/mkspecs/win32-msvc.net/qplatformdefs.h
Ir a la documentación de este archivo.
00001 #ifndef QPLATFORMDEFS_H
00002 #define QPLATFORMDEFS_H
00003 
00004 #ifdef UNICODE
00005 #ifndef _UNICODE
00006 #define _UNICODE
00007 #endif
00008 #endif
00009 
00010 // Get Qt defines/settings
00011 
00012 #include "qglobal.h"
00013 
00014 #define _POSIX_
00015 #include <limits.h>
00016 #undef _POSIX_
00017 
00018 #include <tchar.h>
00019 #include <io.h>
00020 #include <direct.h>
00021 #include <stdio.h>
00022 #include <fcntl.h>
00023 #include <errno.h>
00024 #include <sys/stat.h>
00025 #include <stdlib.h>
00026 #include <windows.h>
00027 
00028 #define Q_FS_FAT
00029 #ifdef QT_LARGEFILE_SUPPORT
00030 #define QT_STATBUF       struct _stati64     // non-ANSI defs
00031 #define QT_STATBUF4TSTAT    struct _stati64     // non-ANSI defs
00032 #define QT_STAT         ::_stati64
00033 #define QT_FSTAT        ::_fstati64
00034 #else
00035 #define QT_STATBUF       struct _stat      // non-ANSI defs
00036 #define QT_STATBUF4TSTAT    struct _stat      // non-ANSI defs
00037 #define QT_STAT         ::_stat
00038 #define QT_FSTAT        ::_fstat
00039 #endif
00040 #define QT_STAT_REG       _S_IFREG
00041 #define QT_STAT_DIR       _S_IFDIR
00042 #define QT_STAT_MASK      _S_IFMT
00043 #if defined(_S_IFLNK)
00044 # define QT_STAT_LNK      _S_IFLNK
00045 #endif
00046 #define QT_FILENO        _fileno
00047 #define QT_OPEN         ::_open
00048 #define QT_CLOSE        ::_close
00049 #ifdef QT_LARGEFILE_SUPPORT
00050 #define QT_LSEEK        ::_lseeki64
00051 #define QT_TSTAT        ::_tstati64
00052 #else
00053 #define QT_LSEEK        ::_lseek
00054 #define QT_TSTAT        ::_tstat
00055 #endif
00056 #define QT_READ         ::_read
00057 #define QT_WRITE        ::_write
00058 #define QT_ACCESS        ::_access
00059 #define QT_GETCWD        ::_getcwd
00060 #define QT_CHDIR        ::_chdir
00061 #define QT_MKDIR        ::_mkdir
00062 #define QT_RMDIR        ::_rmdir
00063 #define QT_OPEN_RDONLY     _O_RDONLY
00064 #define QT_OPEN_WRONLY     _O_WRONLY
00065 #define QT_OPEN_RDWR      _O_RDWR
00066 #define QT_OPEN_CREAT      _O_CREAT
00067 #define QT_OPEN_TRUNC      _O_TRUNC
00068 #define QT_OPEN_APPEND     _O_APPEND
00069 #if defined(O_TEXT)
00070 # define QT_OPEN_TEXT      _O_TEXT
00071 # define QT_OPEN_BINARY     _O_BINARY
00072 #endif
00073 
00074 #define QT_SIGNAL_ARGS     int
00075 
00076 #define QT_VSNPRINTF      ::_vsnprintf
00077 #define QT_SNPRINTF       ::_snprintf
00078 
00079 # define F_OK  0
00080 # define X_OK  1
00081 # define W_OK  2
00082 # define R_OK  4
00083 
00084 typedef int mode_t;
00085 
00086 
00087 #endif // QPLATFORMDEFS_H
 Todo Clases Namespaces Archivos Funciones Variables 'typedefs' Enumeraciones Valores de enumeraciones Propiedades Amigas 'defines'