Eneboo - Documentación para desarrolladores
Clases | 'defines' | 'typedefs' | Funciones
Referencia del Archivo src/qt/src/kernel/qregion_mac.cpp
#include "qregion.h"
#include "qpointarray.h"
#include "qbuffer.h"
#include "qimage.h"
#include "qbitmap.h"
#include "qt_mac.h"

Clases

struct  qt_mac_rgn_data_cache

'defines'

#define RGN_DATA_SIZE   200
#define AddSpan

'typedefs'

typedef QValueList< QRectRectList

Funciones

QRegion::QRegionData * qt_mac_get_rgn_data ()
void qt_mac_free_rgn_data (QRegion::QRegionData *data)
RgnHandle qt_mac_get_rgn ()
void qt_mac_dispose_rgn (RgnHandle r)

Documentación de los 'defines'

#define AddSpan
Valor:
{ \
      Rect rect; \
      SetRect(&rect, prev1, y, (x-1)+1, (y+1)); \
      rr = qt_mac_get_rgn(); \
      OpenRgn(); \
      FrameRect(&rect); \
      CloseRgn(rr); \
      UnionRgn(rr, region, region); \
      DisposeRgn(rr); \
    }
#define RGN_DATA_SIZE   200

Documentación de los 'typedefs'


Documentación de las funciones

void qt_mac_dispose_rgn ( RgnHandle  r)
void qt_mac_free_rgn_data ( QRegion::QRegionData *  data)
RgnHandle qt_mac_get_rgn ( )
QRegion::QRegionData* qt_mac_get_rgn_data ( )
 Todo Clases Namespaces Archivos Funciones Variables 'typedefs' Enumeraciones Valores de enumeraciones Propiedades Amigas 'defines'