Eneboo - Documentación para desarrolladores
Clases | Enumeraciones | Variables
Referencia del Archivo src/qt/tools/designer/shared/uib.h
#include <qdatastream.h>

Ir al código fuente de este archivo.

Clases

class  UibStrTable

Enumeraciones

enum  BlockTag {
  Block_End = '$', Block_Actions = 'A', Block_Buddies = 'B', Block_Connections = 'C',
  Block_Functions = 'F', Block_Images = 'G', Block_Intro = 'I', Block_Menubar = 'M',
  Block_Slots = 'S', Block_Strings = 'Z', Block_Tabstops = 'T', Block_Toolbars = 'O',
  Block_Variables = 'V', Block_Widget = 'W'
}
enum  ObjectTag {
  Object_End = '$', Object_ActionRef = 'X', Object_Attribute = 'B', Object_Column = 'C',
  Object_Event = 'E', Object_FontProperty = 'F', Object_GridCell = 'G', Object_Item = 'I',
  Object_MenuItem = 'M', Object_PaletteProperty = 'P', Object_Row = 'R', Object_Separator = 'S',
  Object_Spacer = 'Y', Object_SubAction = 'A', Object_SubLayout = 'L', Object_SubWidget = 'W',
  Object_TextProperty = 'T', Object_VariantProperty = 'V'
}
enum  PaletteTag {
  Palette_End = '$', Palette_Active = 'A', Palette_Inactive = 'I', Palette_Disabled = 'D',
  Palette_Color = 'C', Palette_Pixmap = 'P'
}
enum  IntroFlag { Intro_Pixmapinproject = 0x1 }
enum  FontFlag {
  Font_Family = 0x1, Font_PointSize = 0x2, Font_Bold = 0x4, Font_Italic = 0x8,
  Font_Underline = 0x10, Font_StrikeOut = 0x20
}
enum  ConnectionFlag {
  Connection_Language = 0x1, Connection_Sender = 0x2, Connection_Signal = 0x4, Connection_Receiver = 0x8,
  Connection_Slot = 0x10
}

Variables

const Q_UINT32 UibMagic = 0xb77c61d8

Documentación de las enumeraciones

enum BlockTag
Valores de enumeraciones:
Block_End 
Block_Actions 
Block_Buddies 
Block_Connections 
Block_Functions 
Block_Images 
Block_Intro 
Block_Menubar 
Block_Slots 
Block_Strings 
Block_Tabstops 
Block_Toolbars 
Block_Variables 
Block_Widget 
Valores de enumeraciones:
Connection_Language 
Connection_Sender 
Connection_Signal 
Connection_Receiver 
Connection_Slot 
enum FontFlag
Valores de enumeraciones:
Font_Family 
Font_PointSize 
Font_Bold 
Font_Italic 
Font_Underline 
Font_StrikeOut 
enum IntroFlag
Valores de enumeraciones:
Intro_Pixmapinproject 
enum ObjectTag
Valores de enumeraciones:
Object_End 
Object_ActionRef 
Object_Attribute 
Object_Column 
Object_Event 
Object_FontProperty 
Object_GridCell 
Object_Item 
Object_MenuItem 
Object_PaletteProperty 
Object_Row 
Object_Separator 
Object_Spacer 
Object_SubAction 
Object_SubLayout 
Object_SubWidget 
Object_TextProperty 
Object_VariantProperty 
enum PaletteTag
Valores de enumeraciones:
Palette_End 
Palette_Active 
Palette_Inactive 
Palette_Disabled 
Palette_Color 
Palette_Pixmap 

Documentación de las variables

const Q_UINT32 UibMagic = 0xb77c61d8
 Todo Clases Namespaces Archivos Funciones Variables 'typedefs' Enumeraciones Valores de enumeraciones Propiedades Amigas 'defines'