Eneboo - Documentación para desarrolladores
Slots públicos | Métodos públicos | Métodos públicos estáticos | Métodos protegidos | Métodos protegidos estáticos | Propiedades
Referencia de la Clase AQSPixmap

#include <AQSPixmap_p.h>

Diagrama de herencias de AQSPixmap
AQSVoidPtr AQSBaseObject QObject Qt Qt AQSCanvasPixmap

Lista de todos los miembros.

Slots públicos

QPaintDevicepaintDevice () const
bool isNull () const
int width () const
int height () const
QSize size () const
QRect rect () const
int depth () const
void fill (const QColor &=Qt::white)
void fill (QColor *)
void fill (AQSColor *)
void fill (const QWidget *, int, int)
void fill (const QWidget *, const QPoint &)
void resize (int, int)
void resize (const QSize &)
bool selfMask () const
bool hasAlpha () const
bool hasAlphaChannel () const
QPixmapxForm (QWMatrix *) const
QPixmapxForm (AQSWMatrix *) const
QImageconvertToImage () const
bool convertFromImage (QImage *, int=0)
bool convertFromImage (AQSImage *, int=0)
bool loadFromData (QByteArray *, const char *=0, int=0)
bool loadFromData (AQSByteArray *, const char *=0, int=0)
bool save (QIODevice *, const char *, int=-1) const
bool save (AQSIODevice *, const char *, int=-1) const
bool load (const QString &, const char *, int)
bool save (const QString &, const char *, int=-1) const
int serialNumber () const
void setOptimization (uint)
bool isQBitmap () const

Métodos públicos

 AQ_DECLARE_AQS_VOID (Pixmap, VoidPtr)
QPixmap toVariant () const

Métodos públicos estáticos

static QMap< int, QStringListcandidateConstructors ()

Métodos protegidos

void specializedInternalFinish ()

Métodos protegidos estáticos

static void * construct (const QSArgumentList &args)

Propiedades

int width
int height
QSize size
QRect rect
int depth
QPixmap toVariant

Documentación de las funciones miembro

AQSPixmap::AQ_DECLARE_AQS_VOID ( Pixmap  ,
VoidPtr   
)
static QMap<int, QStringList> AQSPixmap::candidateConstructors ( ) [inline, static]

Reimplementado de AQSBaseObject.

Reimplementado en AQSCanvasPixmap.

static void* AQSPixmap::construct ( const QSArgumentList args) [inline, static, protected]

Reimplementado de AQSBaseObject.

Reimplementado en AQSCanvasPixmap.

bool AQSPixmap::convertFromImage ( QImage arg0,
int  arg1 = 0 
) [inline, slot]
bool AQSPixmap::convertFromImage ( AQSImage arg0,
int  arg1 = 0 
) [inline, slot]
QImage * AQSPixmap::convertToImage ( ) const [inline, slot]
int AQSPixmap::depth ( ) const [slot]
void AQSPixmap::fill ( const QColor arg0 = Qt::white) [inline, slot]
void AQSPixmap::fill ( QColor arg0) [inline, slot]
void AQSPixmap::fill ( AQSColor arg0) [inline, slot]
void AQSPixmap::fill ( const QWidget arg0,
int  arg1,
int  arg2 
) [inline, slot]
void AQSPixmap::fill ( const QWidget arg0,
const QPoint arg1 
) [inline, slot]
bool AQSPixmap::hasAlpha ( ) const [inline, slot]
bool AQSPixmap::hasAlphaChannel ( ) const [inline, slot]
int AQSPixmap::height ( ) const [slot]
bool AQSPixmap::isNull ( ) const [inline, slot]
bool AQSPixmap::isQBitmap ( ) const [inline, slot]
bool AQSPixmap::load ( const QString arg0,
const char *  arg1,
int  arg2 
) [inline, slot]
bool AQSPixmap::loadFromData ( QByteArray arg0,
const char *  arg1 = 0,
int  arg2 = 0 
) [inline, slot]
bool AQSPixmap::loadFromData ( AQSByteArray arg0,
const char *  arg1 = 0,
int  arg2 = 0 
) [inline, slot]
QPaintDevice* AQSPixmap::paintDevice ( ) const [inline, slot]
QRect AQSPixmap::rect ( ) const [slot]
void AQSPixmap::resize ( int  arg0,
int  arg1 
) [inline, slot]
void AQSPixmap::resize ( const QSize arg0) [inline, slot]
bool AQSPixmap::save ( const QString arg0,
const char *  arg1,
int  arg2 = -1 
) const [inline, slot]
bool AQSPixmap::save ( AQSIODevice arg0,
const char *  arg1,
int  arg2 = -1 
) const [inline, slot]
bool AQSPixmap::save ( QIODevice arg0,
const char *  arg1,
int  arg2 = -1 
) const [inline, slot]
bool AQSPixmap::selfMask ( ) const [inline, slot]
int AQSPixmap::serialNumber ( ) const [inline, slot]
void AQSPixmap::setOptimization ( uint  arg0) [inline, slot]
QSize AQSPixmap::size ( ) const [slot]
void AQSPixmap::specializedInternalFinish ( ) [inline, protected]

Reimplementado de AQSBaseObject.

QPixmap AQSPixmap::toVariant ( ) const [inline]
int AQSPixmap::width ( ) const [slot]
QPixmap * AQSPixmap::xForm ( AQSWMatrix arg0) const [inline, slot]
QPixmap * AQSPixmap::xForm ( QWMatrix arg0) const [inline, slot]

Documentación de propiedades

int AQSPixmap::depth [inline, read]
int AQSPixmap::height [inline, read]
QRect AQSPixmap::rect [inline, read]
QSize AQSPixmap::size [inline, read]
QPixmap AQSPixmap::toVariant [read]
int AQSPixmap::width [inline, read]

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:
 Todo Clases Namespaces Archivos Funciones Variables 'typedefs' Enumeraciones Valores de enumeraciones Propiedades Amigas 'defines'