Eneboo - Documentación para desarrolladores
Slots públicos | Métodos públicos | Métodos públicos estáticos | Métodos protegidos | Métodos protegidos estáticos | Atributos protegidos | Propiedades
Referencia de la Clase AQSBaseObject

#include <AQS_p.h>

Diagrama de herencias de AQSBaseObject
QObject Qt Qt AQSObject AQSVoidPtr AQSAction AQSApplication AQSCanvas AQSDragObject AQSEventLoop AQSJasperEngine AQSLayout AQSNetworkOperation AQSNetworkProtocol AQSProcess AQSReportEngine AQSSignalMapper AQSSInterpreter AQSSocketNotifier AQSSProject AQSSqlCursor AQSSqlQuery AQSSScript AQSTableMD AQSTimer AQSUrlOperator AQSWidget AQSAbstractMemArray AQSActionMD AQSBrush AQSCanvasItem AQSCanvasItemList AQSCanvasPixmapArray AQSColor AQSCompilerQSA AQSDataStream AQSDigiDoc AQSDir AQSDomImplementation AQSDomNamedNodeMap AQSDomNode AQSDomNodeList AQSEvent AQSFieldMD AQSFontMetrics AQSHostAddress AQSHttpHeader AQSIconDragItem AQSIconSet AQSIconViewItem AQSImage AQSIODevice AQSListBoxItem AQSListViewItem AQSManager AQSManagerModules AQSOdsCellAddress AQSOdsCellRange AQSOdsChart AQSOdsColor AQSOdsGenerator AQSOdsImage AQSOdsLength AQSOdsRow AQSOdsSeries AQSOdsSheet AQSOdsSpreadSheet AQSOdsStyle AQSPackager AQSPainter AQSPen AQSPicture AQSPixmap AQSPrinter AQSRegion AQSRelationMD AQSSettings AQSSqlDatabase AQSSqlError AQSTab AQSTableItem AQSTextCodec AQSTextDecoder AQSTextEncoder AQSTextStream AQSUnpacker AQSUrl AQSUrlInfo AQSVar AQSWMatrix AQSZipReader AQSZipWriter

Lista de todos los miembros.

Slots públicos

virtual QDomNodetoXml (bool includeComplexTypes=false)

Métodos públicos

 AQSBaseObject ()
virtual ~AQSBaseObject ()
bool isValid () const
void * o () const
void setWrap ()
virtual const char * RTTI () const =0

Métodos públicos estáticos

static QMap< int, QStringListcandidateConstructors ()

Métodos protegidos

void specializedInternalInit ()
void specializedInternalFinish ()
void internalInit (void *o)
void internalInit (QObject *o)

Métodos protegidos estáticos

static void * specializedConstruct (void *co)
static void * construct (const QSArgumentList &args)

Atributos protegidos

bool finished_
bool wrap_
QDomDocument xml_

Propiedades

bool isValid

Documentación del constructor y destructor

AQSBaseObject::AQSBaseObject ( ) [inline]
virtual AQSBaseObject::~AQSBaseObject ( ) [inline, virtual]

Documentación de las funciones miembro

static QMap<int, QStringList> AQSBaseObject::candidateConstructors ( ) [inline, static]

Reimplementado en AQSAction, AQSActionGroup, AQSActionMD, AQSBoxLayout, AQSBrush, AQSBuffer, AQSButton, AQSButtonGroup, AQSByteArray, AQSCanvas, AQSCanvasEllipse, AQSCanvasLine, AQSCanvasPixmap, AQSCanvasPixmapArray, AQSCanvasPolygon, AQSCanvasRectangle, AQSCanvasSpline, AQSCanvasSprite, AQSCanvasText, AQSCanvasView, AQSCheckBox, AQSCheckListItem, AQSCheckTableItem, AQSChildEvent, AQSCloseEvent, AQSColor, AQSColorDrag, AQSComboBox, AQSComboTableItem, AQSCompilerQSA, AQSContextMenuEvent, AQSCustomEvent, AQSDataStream, AQSDataTable, AQSDataTableDB, AQSDateEdit, AQSDial, AQSDialog, AQSDigiDoc, AQSDir, AQSDockArea, AQSDockWindow, AQSDomAttr, AQSDomCDATASection, AQSDomCharacterData, AQSDomComment, AQSDomDocument, AQSDomDocumentFragment, AQSDomDocumentType, AQSDomElement, AQSDomEntity, AQSDomEntityReference, AQSDomImplementation, AQSDomNamedNodeMap, AQSDomNode, AQSDomNodeList, AQSDomNotation, AQSDomProcessingInstruction, AQSDomText, AQSDragEnterEvent, AQSDragLeaveEvent, AQSDragMoveEvent, AQSDropEvent, AQSEventLoop, AQSFieldDB, AQSFieldMD, AQSFile, AQSFocusEvent, AQSFontMetrics, AQSFormDB, AQSFormRecordDB, AQSFormSearchDB, AQSFrame, AQSGroupBox, AQSHBoxLayout, AQSHButtonGroup, AQSHeader, AQSHGroupBox, AQSHideEvent, AQSHostAddress, AQSHttp, AQSHttpRequestHeader, AQSHttpResponseHeader, AQSIconDrag, AQSIconDragEvent, AQSIconDragItem, AQSIconSet, AQSIconView, AQSIconViewItem, AQSImage, AQSImageDrag, AQSIMEvent, AQSJasperEngine, AQSKeyEvent, AQSLabel, AQSLineEdit, AQSListBox, AQSListBoxPixmap, AQSListBoxText, AQSListView, AQSListViewItem, AQSMainWindow, AQSMenuBar, AQSMouseEvent, AQSMoveEvent, AQSNetworkOperation, AQSNetworkProtocol, AQSObject, AQSOdsAutoChart, AQSOdsCellAddress, AQSOdsCellRange, AQSOdsCentimeters, AQSOdsChart, AQSOdsColor, AQSOdsGenerator, AQSOdsImage, AQSOdsLength, AQSOdsRow, AQSOdsSeries, AQSOdsSheet, AQSOdsSpreadSheet, AQSOdsStyle, AQSPackager, AQSPainter, AQSPaintEvent, AQSPen, AQSPicture, AQSPixmap, AQSPointArray, AQSPopupMenu, AQSPrinter, AQSProcess, AQSProgressBar, AQSProgressDialog, AQSPushButton, AQSRadioButton, AQSRegion, AQSRelationMD, AQSReportEngine, AQSReportViewer, AQSResizeEvent, AQSScrollView, AQSSEditor, AQSSettings, AQSShowEvent, AQSSignalMapper, AQSSocketNotifier, AQSSpinBox, AQSSplitter, AQSSqlCursor, AQSSqlError, AQSSqlQuery, AQSStatusBar, AQSStoredDrag, AQSTab, AQSTabBar, AQSTable, AQSTableDB, AQSTableItem, AQSTableMD, AQSTabWidget, AQSTextDrag, AQSTextEdit, AQSTextStream, AQSTimeEdit, AQSTimer, AQSTimerEvent, AQSToolBar, AQSToolBox, AQSToolButton, AQSUnpacker, AQSUriDrag, AQSUrl, AQSUrlInfo, AQSUrlOperator, AQSVar, AQSVBoxLayout, AQSVButtonGroup, AQSVGroupBox, AQSWheelEvent, AQSWidget, AQSWidgetStack, AQSWizard, AQSWMatrix, AQSZipReader y AQSZipWriter.

static void* AQSBaseObject::construct ( const QSArgumentList args) [inline, static, protected]

Reimplementado en AQSAction, AQSActionGroup, AQSActionMD, AQSApplication, AQSBoxLayout, AQSBrush, AQSBuffer, AQSButton, AQSButtonGroup, AQSByteArray, AQSCanvas, AQSCanvasEllipse, AQSCanvasItem, AQSCanvasItemList, AQSCanvasLine, AQSCanvasPixmap, AQSCanvasPixmapArray, AQSCanvasPolygon, AQSCanvasPolygonalItem, AQSCanvasRectangle, AQSCanvasSpline, AQSCanvasSprite, AQSCanvasText, AQSCanvasView, AQSCheckBox, AQSCheckListItem, AQSCheckTableItem, AQSChildEvent, AQSCloseEvent, AQSColor, AQSColorDrag, AQSComboBox, AQSComboTableItem, AQSCompilerQSA, AQSContextMenuEvent, AQSCustomEvent, AQSDataStream, AQSDataTable, AQSDataTableDB, AQSDateEdit, AQSDial, AQSDialog, AQSDigiDoc, AQSDir, AQSDockArea, AQSDockWindow, AQSDomAttr, AQSDomCDATASection, AQSDomCharacterData, AQSDomComment, AQSDomDocument, AQSDomDocumentFragment, AQSDomDocumentType, AQSDomElement, AQSDomEntity, AQSDomEntityReference, AQSDomImplementation, AQSDomNamedNodeMap, AQSDomNode, AQSDomNodeList, AQSDomNotation, AQSDomProcessingInstruction, AQSDomText, AQSDragEnterEvent, AQSDragLeaveEvent, AQSDragMoveEvent, AQSDragObject, AQSDropEvent, AQSEventLoop, AQSFieldDB, AQSFieldMD, AQSFile, AQSFocusEvent, AQSFontMetrics, AQSFormDB, AQSFormRecordDB, AQSFormSearchDB, AQSFrame, AQSGroupBox, AQSHBoxLayout, AQSHButtonGroup, AQSHeader, AQSHGroupBox, AQSHideEvent, AQSHostAddress, AQSHttp, AQSHttpHeader, AQSHttpRequestHeader, AQSHttpResponseHeader, AQSIconDrag, AQSIconDragEvent, AQSIconDragItem, AQSIconSet, AQSIconView, AQSIconViewItem, AQSImage, AQSImageDrag, AQSIMEvent, AQSIODevice, AQSJasperEngine, AQSKeyEvent, AQSLabel, AQSLineEdit, AQSListBox, AQSListBoxItem, AQSListBoxPixmap, AQSListBoxText, AQSListView, AQSListViewItem, AQSMainWindow, AQSManager, AQSManagerModules, AQSMenuBar, AQSMouseEvent, AQSMoveEvent, AQSNetworkOperation, AQSNetworkProtocol, AQSObject, AQSOdsAutoChart, AQSOdsCellAddress, AQSOdsCellRange, AQSOdsCentimeters, AQSOdsChart, AQSOdsColor, AQSOdsGenerator, AQSOdsImage, AQSOdsLength, AQSOdsRow, AQSOdsSeries, AQSOdsSheet, AQSOdsSpreadSheet, AQSOdsStyle, AQSPackager, AQSPainter, AQSPaintEvent, AQSPen, AQSPicture, AQSPixmap, AQSPointArray, AQSPopupMenu, AQSPrinter, AQSProcess, AQSProgressBar, AQSProgressDialog, AQSPushButton, AQSRadioButton, AQSRegion, AQSRelationMD, AQSReportEngine, AQSReportViewer, AQSResizeEvent, AQSScrollView, AQSSEditor, AQSSettings, AQSShowEvent, AQSSignalMapper, AQSSInterpreter, AQSSocketNotifier, AQSSpinBox, AQSSplitter, AQSSProject, AQSSqlCursor, AQSSqlDatabase, AQSSqlError, AQSSqlQuery, AQSSScript, AQSStatusBar, AQSStoredDrag, AQSTab, AQSTabBar, AQSTable, AQSTableDB, AQSTableItem, AQSTableMD, AQSTabWidget, AQSTextCodec, AQSTextDecoder, AQSTextDrag, AQSTextEdit, AQSTextEncoder, AQSTextStream, AQSTimeEdit, AQSTimer, AQSTimerEvent, AQSToolBar, AQSToolBox, AQSToolButton, AQSUnpacker, AQSUriDrag, AQSUrl, AQSUrlInfo, AQSUrlOperator, AQSVar, AQSVBoxLayout, AQSVButtonGroup, AQSVGroupBox, AQSWheelEvent, AQSWidget, AQSWidgetStack, AQSWizard, AQSWMatrix, AQSZipReader y AQSZipWriter.

void AQSBaseObject::internalInit ( void *  o) [inline, protected]

Reimplementado en AQSObject y AQSVoidPtr.

void AQSBaseObject::internalInit ( QObject o) [inline, protected]

Reimplementado en AQSObject.

bool AQSBaseObject::isValid ( ) const [inline]
void* AQSBaseObject::o ( ) const [inline]
virtual const char* AQSBaseObject::RTTI ( ) const [pure virtual]
void AQSBaseObject::setWrap ( ) [inline]
static void* AQSBaseObject::specializedConstruct ( void *  co) [inline, static, protected]

Reimplementado en AQSSEditor.

void AQSBaseObject::specializedInternalFinish ( ) [inline, protected]
void AQSBaseObject::specializedInternalInit ( ) [inline, protected]

Reimplementado en AQSSProject.

virtual QDomNode* AQSBaseObject::toXml ( bool  includeComplexTypes = false) [inline, virtual, slot]

Reimplementado en AQSLayout y AQSObject.


Documentación de los datos miembro


Documentación de propiedades

bool AQSBaseObject::isValid [read]

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:
 Todo Clases Namespaces Archivos Funciones Variables 'typedefs' Enumeraciones Valores de enumeraciones Propiedades Amigas 'defines'