Eneboo - Documentación para desarrolladores
Slots públicos | Métodos protegidos estáticos
Referencia de la Clase AQSSScript

#include <AQSSScript_p.h>

Diagrama de herencias de AQSSScript
AQSObject AQSBaseObject QObject Qt Qt

Lista de todos los miembros.

Slots públicos

QString name () const
QString code () const
QObjectcontext () const
void setCode (const QString &)
void addCode (const QString &)
bool addFunction (const QString &, const QString &=QString::null)
QString fileName () const
void setFileName (const QString &)
QString baseFileName () const
void setBaseFileName (const QString &)

Métodos protegidos estáticos

static void * construct (const QSArgumentList &args)

Documentación de las funciones miembro

void AQSSScript::addCode ( const QString arg0) [inline, slot]
bool AQSSScript::addFunction ( const QString arg0,
const QString arg1 = QString::null 
) [inline, slot]
QString AQSSScript::baseFileName ( ) const [inline, slot]
QString AQSSScript::code ( ) const [inline, slot]
static void* AQSSScript::construct ( const QSArgumentList args) [inline, static, protected]

Reimplementado de AQSObject.

QObject * AQSSScript::context ( ) const [inline, slot]
QString AQSSScript::fileName ( ) const [inline, slot]
QString AQSSScript::name ( ) const [inline, slot]

Reimplementado de QObject.

void AQSSScript::setBaseFileName ( const QString arg0) [inline, slot]
void AQSSScript::setCode ( const QString arg0) [inline, slot]
void AQSSScript::setFileName ( const QString arg0) [inline, slot]

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:
 Todo Clases Namespaces Archivos Funciones Variables 'typedefs' Enumeraciones Valores de enumeraciones Propiedades Amigas 'defines'