Eneboo - Documentación para desarrolladores
Slots públicos | Métodos públicos | Métodos protegidos
Referencia de la Clase AQSVoidPtr

#include <AQSVoidPtr_p.h>

Diagrama de herencias de AQSVoidPtr
AQSBaseObject QObject Qt Qt AQSAbstractMemArray AQSActionMD AQSBrush AQSCanvasItem AQSCanvasItemList AQSCanvasPixmapArray AQSColor AQSCompilerQSA AQSDataStream AQSDigiDoc AQSDir AQSDomImplementation AQSDomNamedNodeMap AQSDomNode AQSDomNodeList AQSEvent AQSFieldMD AQSFontMetrics AQSHostAddress AQSHttpHeader AQSIconDragItem AQSIconSet AQSIconViewItem AQSImage AQSIODevice AQSListBoxItem AQSListViewItem AQSManager AQSManagerModules AQSOdsCellAddress AQSOdsCellRange AQSOdsChart AQSOdsColor AQSOdsGenerator AQSOdsImage AQSOdsLength AQSOdsRow AQSOdsSeries AQSOdsSheet AQSOdsSpreadSheet AQSOdsStyle AQSPackager AQSPainter AQSPen AQSPicture AQSPixmap AQSPrinter AQSRegion AQSRelationMD AQSSettings AQSSqlDatabase AQSSqlError AQSTab AQSTableItem AQSTextCodec AQSTextDecoder AQSTextEncoder AQSTextStream AQSUnpacker AQSUrl AQSUrlInfo AQSVar AQSWMatrix AQSZipReader AQSZipWriter

Lista de todos los miembros.

Slots públicos

bool isEqual (void *other) const
virtual QCString rtti ()

Métodos públicos

 AQSVoidPtr (void *vo)

Métodos protegidos

void internalInit (void *o)

Documentación del constructor y destructor

AQSVoidPtr::AQSVoidPtr ( void *  vo) [inline]

Documentación de las funciones miembro

void AQSVoidPtr::internalInit ( void *  o) [inline, protected]

Reimplementado de AQSBaseObject.

bool AQSVoidPtr::isEqual ( void *  other) const [inline, slot]
virtual QCString AQSVoidPtr::rtti ( ) [inline, virtual, slot]

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:
 Todo Clases Namespaces Archivos Funciones Variables 'typedefs' Enumeraciones Valores de enumeraciones Propiedades Amigas 'defines'